Тради Транслейшънс - Агенция за преводи и легализация в Пловдив

Легализация и заверка

Ние изъвършваме заверка на документи във всички държавни институции. Документите, предназначени за легализация в чужбина и в България, се издават в съответствие със специфичните изисквания, регламентирани в двустранните спогодби между държавите и Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа на дирекция "Консулски отношения" към МВнР. По долу сме посочили най-често легализираните документи и съответните изисквания.


Документи от чужбина


Документи от България

Общински документи

Акт за раждане, Удостоверение за брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имената, Адресна регистрация, Смъртен акт, Удостоверение за гражданско състояние:

Образователни документи

Диплома за средно образование, Диплома за висше образование:


Приложение към диплома за висше образование (ЛЕГАЛИЗИРА СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОМПЛЕКТ С ДИПЛОМАТА), Свидетелство за квалификация от системата на МОН:


Академична справка:


Уверение от ВУЗ, Удостоверение от ВУЗ, Свидетелство за професионална квалификация:


Удостоверение за завършен клас / Удостоверение за преместване от едно училище в друго:


Сертификати (за владеене на чужд език):


Документи от районен съд

Свидетелство за съдимост:


Съдебно решение (за развод, за регистрация на дружество):


Декларация от родител за подпис, Пълномощно:


Нотариален акт:


Медицински документи

Медицинско свидетелство (за работа в чужбина)/ Имунизационен паспорт:


Документи, издадени от болници и поликлиники:


Други

Банкова референция / Извлечение от банкова сметка (Банкова гаранция / референция за салдото по сметките на физически или юридически лица):


Кръщелно свидетелство / Свидетелство за църковен брак:


Удостоверение от КАТ (за правоспособност, категория, валидност на шофьорската книжка и липса на нарушения):


Удостоверение от Военно окръжие:


Препоръчваме Ви преди да пристъпите към легализация на документи да се консултирате с нас